Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
ARTHUR Caitlin Uea   0 2 0 0 2 0/5 -21 4
BONE Ben Uea V   0 V V V 4/5 9 20
EAMES Pete Leon Paul Epee V V   4 V V3 4/5 11 22
MEYER Mick Norfolk V 1 V   0 0 2/5 -8 11
ODAMS Alex Affondo V 3 2 V   V 3/5 8 20
BARNARD Adam Gywfc V 2 2 V 2   2/5 1 16

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
GULL Nathan Uea   2 2 0 V3 V 2/5 -6 12
HARBOURN Bernard Norfolk V   2 2 3 V 2/5 0 17
GERIN Xavier Ipswich V V4   4 4 V 3/5 7 22
WALTERS Martin Uea V V V   V V 5/5 14 25
HUDSON Ted Norfolk 2 V4 V 3   V 3/5 1 19
ASHMAN Carol Cambridgeshire 1 2 1 2 3   0/5 -16 9

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
RUDD Dominique Norfolk   0 0 0 0 4 0/5 -21 4
GALLOP Peter Norfolk V   V 3 V V 4/5 11 23
SAPETSCHING Alexandra Cambridgeshire V 4   0 3 4 1/5 -4 16
REES-GILDEA Fergus Ipswich V V V   V V 5/5 19 25
HEWERDINE Luke Uea V 2 V 3   V 3/5 4 20
METHERELL Duncan Gywfc V 1 V 0 3   2/5 -9 14

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
FROUD Robert Norfolk   3 0 1 1 0 0/5 -20 5
HEMMANT John Norfolk V   V 3 V 1 3/5 3 19
MITCHELL-ROWE Decordoba Blackheath V 1   4 V 2 2/5 0 17
JOHNSON Robert Gywfc V V V   V 3 4/5 9 23
REEVE Stacey Chelmsford V 2 2 1   0 1/5 -11 10
SALES Kris Uea V V V V V   5/5 19 25

 
Document Engarde - 25/04/2018 06:18:25