Poules, round no 2

  Poule no 1 V/M Indicator HS
IGALI Joseph   V V V V 4/4 13 20
WALCHESTER John 3   0 V 0 1/4 -11 8
COLVILLE Eurig 0 V   V 4 2/4 4 14
CABLE Daniel 0 4 0   0 0/4 -16 4
GULL Nathan 4 V V V   3/4 10 19

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
BIRCH Owen   3 1 V V 2/4 -2 14
NAULLS Michael V4   3 3 V 2/4 1 15
BRINCKLOW Lex V V   V V 4/4 15 20
BARNARD Adam 4 V 1   V 2/4 0 15
ABD Huda 3 1 0 2   0/4 -14 6

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
FLOYD Chris   V 2 0 2 0 1/5 -15 9
GALLOP Peter 4   0 1 V 0 1/5 -13 10
MYATT Rory V V   4 V 1 3/5 8 20
PORTAL Jacques V V V   V 1 4/5 11 21
BOSWORTH Monica V 3 0 0   0 1/5 -14 8
BLACKWELL Simon V V V V V   5/5 23 25

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
PARNHAM Daniel   2 V V 4 V 3/5 7 21
SUMMERFIELD Dan V   V V V V 5/5 21 25
ARTHUR Caitlin 1 0   4 2 1 0/5 -17 8
NARLI Yasmin 0 1 V   2 0 1/5 -16 8
IGNACIO Nico V 0 V V   3 3/5 0 18
PARSONS Thomas 3 1 V V V   3/5 5 19

 
Document Engarde - 21/08/2018 12:10:01