Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
HEWERDINE Luke Uea   2 4 V 4 4 1/5 -4 19
BONE Ben Uea V   V V V V 5/5 14 25
WALTERS Martin Uea V 2   V V V 4/5 5 22
JARVIS Brock Norfolk 3 2 3   V 4 1/5 -6 17
GALLOP Peter Norfolk V 2 3 3   4 1/5 -7 17
METHERELL Duncan Gywfc V 3 2 V V   3/5 -2 20

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
JOHNSON Robert Gywfc   V 2 0 V 2/4 1 12
BARNARD Adam Gywfc 0   1 3 3 0/4 -13 7
GULL Nathan Uea V V   4 V 3/4 8 19
REES-GILDEA Fergus Ipswich V V V   V 4/4 12 20
MITCHELL-ROWE Decordoba Blackheath 1 V 3 1   1/4 -8 10

 
Document Engarde - 25/04/2018 06:35:46