Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
HEWERDINE Luke Uea   V V 1 V V 4/5 9 21
ARTHUR Caitlin Uea 0   3 1 4 2 0/5 -15 10
RIDOUT Madeleine Affondo 2 V   2 1 3 1/5 -10 13
JARVIS Brock Norfolk V V V   V V 5/5 16 25
METHERELL Duncan Gywfc 1 V V 4   4 2/5 -1 19
SAPETSCHING Alexandra Cambridgeshire 4 V V 1 V   3/5 1 20

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
KYRIAZIS Eleesha Uea   0 1 0 0 4 0/5 -20 5
BONE Ben Uea V   2 4 V V 3/5 6 21
REES-GILDEA Fergus Ipswich V V   V V V 5/5 18 25
MITCHELL-ROWE Decordoba Blackheath V V 1   V V 4/5 7 21
JOHNSON Robert Gywfc V 2 3 4   V 2/5 2 19
SAYER Phoebe Norfolk V 3 0 1 2   1/5 -13 11

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
GULL Nathan Uea   4 V V V 3/4 10 19
WALTERS Martin Uea V   V 4 V 3/4 4 19
GALLOP Peter Norfolk 0 3   1 V 1/4 -8 9
BARNARD Adam Gywfc 3 V V   4 2/4 2 17
ASHMAN Carol Cambridgeshire 1 3 2 V   1/4 -8 11

 
Document Engarde - 25/04/2018 06:35:08